De Economische Partnerovereenkomst tussen de EU en Japan, die vorige maand in werking is getreden, leidt tot de afschaffing van bijna 1 miljard euro aan invoerrechten. Om gebruik te maken van deze preferentiële tariefbehandeling kan u zich als importeur baseren op twee mogelijkheden:

 • bewijs van oorsprong (importer’s knowledge)
 • attest van oorsprong (geregistreerde uitvoerder).

1. Importer’s knowledge

Op basis van uw eigen kennis over de oorsprong van de goederen kan u een verzoek indienen voor een preferentiële goederenbehandeling.

U moet deze kennis bewijzen aan de hand van documenten of andere bewijsmiddelen die u door de exporteur van de goederen ter beschikking werden gesteld. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het (kunnen) aantonen van de oorsprong van de goederen.

Om deze mogelijkheid te mogen toepassen, moet u als aangever het volgende invullen in de aangifte voor het vrije verkeer:

 • in vak 36: code 300
 • in vak 34: oorsprong JP
 • in vak 44: toevoeging U112.

2. Attest van oorsprong

Indien uw exporteur een geregistreerd exporteur (EU) is (REX) of beschikt over een Japan Corporate Number (Japan) kan hij voor u een attest van oorsprong opstellen bij de export van goederen vanuit resp. de EU of Japan naar Japan of de EU.

In de EU is een registratie verplicht voor zendingen met goederen van oorsprong die een waarde hebben van meer dan 6.000 euro. Voor zendingen met een lagere waarde is een registratie niet nodig om een oorsprongsverklaring te mogen opstellen.

Meer info over REX vindt u hier:

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/rex-de-zelfcertificatie
Om deze mogelijkheid te mogen toepassen, moet u als aangever in de aangifte voor het vrije verkeer het volgende invullen:

 • in vak 36: code 300
 • in vak 34: oorsprong JP
 • in vak 44: toevoeging U110.

3. Meerdere zendingen

Een attest van oorsprong kan ook afgegeven worden voor meerdere zendingen van identieke goederen. Hiervoor is altijd een REX- registratie vereist, dus ook voor zendingen met een waarde van minder dan 6.000 euro.

Om deze mogelijkheid te mogen toepassen, moet u als aangever in de aangifte voor het vrije verkeer het volgende invullen:

 • in vak 36: code 300
 • in vak 34: oorsprong JP
 • in vak 44: toevoeging U111.

De maximale geldigheidstermijn van het attest van oorsprong bedraagt 12 maanden.

Download de integrale Economische Partnerovereenkomst via http://publications.europa.eu/resource/cellar/5805924c-09a3-11e9-81b4-01aa75ed71a1.0016.01/DOC_1